top of page
Rapsfält 2.jpg

Nyheter från SKR

(Sveriges Kommuner & Regioner)

Här kommer nyttig och intressant information från SKR.

(Klicka på önskad rubrik så kommer du till den aktuella texterna.)

Arvoden och ersättningar till Förmyndare, Gode Män och Förvaltare m. fl.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR, tidigare SKL) har under längre tid givit ut cirkulär innehållande summering av gällande rätt och rekommendationer om arvoden och ersättningar till förordnade Ställföreträdare, senast genom cirkulär 18:7. Sedan 2018 har det tillkommit vissa lagändringar samt att praxis har förtydligat några områden. Nu aktuellt cirkulär är således en viss ombearbetning av det tidigare cirkuläret 18:7 men innehåller i vissa delar nya avsnitt. Tanken är att alla typer av förordnade ställföreträdare, där överförmyndaren utövar tillsyn, finns berörda i nu aktuellt cirkulär.

Det är dock viktigt att framhålla att det är överförmyndaren som ensam beslutar om arvode och ersättning, i det specifika ärendet, till de olika Ställföreträdarna, efter de lokala förutsättningar som råder i varje kommun eller på orten. Såväl arvodet som ersättningen ska vara skälig. Detta framgår av 12 kap. 16 § respektive 6 kap. 10 f § föräldrabalken (FB).

I cirkuläret används genomgående begreppet överförmyndare om myndigheten. Det som sägs om överförmyndare gäller också för överförmyndarnämnd eller gemensam överförmyndarnämnd.

För att läsa hela dokumentet klicka här.

Summering av olika rättsfall, kurser och allmän aktuell information kring överförmyndarfrågor.

Årets sista nyhetsbrev för överförmyndare där vi försökt summera olika rättsfall och aktuell information med mera till Er med intresse för överförmyndarfrågor.

Rättsfall

 • Hovrätten borde ha hållit sammanträde om förvaltarskap

 • Fullt förvaltarskap nödvändigt för att förhindra missbruk

 • Tidigare god man dömd att betala skadestånd – brustit i sitt utförande av uppdraget

 • Begränsat godmanskap tillräckligt vid användning av anhörigbehörighet

 • Bristande samtycke medförde behov av förvaltarskap

 • Förvaltarskap inkl. 11 kap. 8 § FB nödvändigt vid spelmissbruk

 • Förvaltarskap kan bara anordnas för levande personer

 • Notarie avgjorde tvistigt mål – återförvisades till tingsrätt

 • Ställföreträdares åtagande nödvändigt för att kunna förordnas

 • Endast handlingar förvarade hos myndigheten kan lämnas ut

 • Förvaltare fick del av handlingar från socialnämnden

 • Huvudman dömd för olaga hot mot sin förvaltare.

Övrigt

 • Digital informationstjänst för överförmyndarverksamheterna?

 • Ställföreträdare kan beställa underlag från Försäkringskassan

 • Ställföreträdare kan ansöka digitalt om merkostnadsersättning

 • EU-kommissionens förslag till förordning och rådsbeslut om skydd för utsatta vuxna

 • RFS tar över webbutbildning för god man till ensamkommande barn

Frågor till SKR:s juridiska rådgivning mejlas till info@skr.se så att rätt handläggare är medlemmarna behjälpliga med svar.

God jul & Gott nytt år !

Tips om intressanta & nyttiga nyheter som kan röra oss alla

Tipsa oss gärna om du har hört eller varit med om något som du tror att kan vara av intresse och nytta för oss alla.
Se kontaktuppgifter nedan. 

bottom of page