top of page
Rapsfält 2.jpg
Uggla

Information från Intressebevakarna

Gruppen Intressebevakarna bildades under våren 2022 som en arbetsgrupp inom styrelsen av Nordvästra Skånes Frivilliga Samhällsarbetare.

Gruppens första uppgifter blev att genomföra sammanträffande med de olika överförmyndarna för att bevaka våra ställföreträdares intressen och bara behjälpliga i frågor som rör stf och deras uppdrag. 

Den kanske största frågan har dock varit huruvida vi som förening tillhört rätt riksförbund för att få den hjälp och stöd som behövs för att vi ska kunna utföra våra uppdrag som stf på ett effektivt och riktigt sätt.  

Efter att frågan diskuterades med olika instanser kom gruppen fram till att vi borde byta förbund och ansluta oss till Riksförbundet för Gode Män & Förvaltare, RGMF.

Exempel på frågor som varit eller fortfarande är aktuella: 

  • Milersättning: RGMF har verkat för att ersättningen har ökat från 18,50 till 29,00 kronor per mil (varav 4,50 är skattepliktigt).

  • Arvoden: RGMF har förhandlat fram nya och högre arvoden.

  • Tid för granskning av årsräkningar och utbetalning av arvoden: Ett pågående projekt med exempel från Linköping och Motala hur detta kan göras mer effektivt.

  • Samarbete med Överförmyndare: Gruppen har utsett två personer som håller i kontakterna med Öfn i våra kommuner.

  • Information om huvudmannen vid nytt uppdrag: Detta är en punkt som kommer att behandlas inom gruppen och vilka åtgärder som behöver beaktas.

  • Bankkontakter: Det visar sig bli allt svårare att utföra vissa bankärenden. Gruppen har denna punkt kommande för vidare åtgärd.

Vidare diskuteras att genom utbildning etablera en Certifiering av Ställföreträdare. Kanske i olika nivåer, där svårighetsgraden på uppdragen regleras av Ställföreträdarens kompetens. I detta sammanhang erfordras samtidigt att Öfn klassar uppdragen i svårighetsgrad.

Det finns inga frågor för Intressebevakarna som är för enkla, därför uppmanar vi våra medlemmar att hålla kontakt med gruppen i alla frågor som är av intresse för samtliga Stf.

För att kontakta Intressebevakarna skriv till intressebevakarna@gmf-skane.se

bottom of page