top of page
Rapsfält 2.jpg

Juristen som vill att God Man skall förvara dyr klocka och smycken i sitt eget hem.

Juristen har gjort bouppteckning innan Ställföreträdaren kom in i bilden. Juristen har haft klockan och guld hemma hos sig i över ett år. Nu kom han på att det finns en Ställföreträdare och denne skall ta över klockan och smycken och ha det hos sig.

Givetvis är det absolut förbjudet att förvara huvudmans egendom i Ställföreträdarens hem.

Huvudman bor på vårdboende och dit följer även egendom. 

Juristen har gjort klagoanmälan till Överförmyndare att Ställföreträdarnas inte är medgörlig.

Överförmyndarens svar från 4k till Juristen:

”Avseende den aktuella egendomen uppfattar undertecknad att det är huvudmannens egendom, men att förvaringen har varit bankfack och inte i huvudmannens bostad. Överförmyndarenheten 4k kan ej och ska ej delta i hur detta löses.”

Här uppstår problem. Juristen tror att Ställföreträdare är behörig att ta emot egendom som ägs av huvudman och förvara dyrbara smycken och klocka personligt i ens hem.

Man kan undra vad det är för Jurist...

Överförmyndarna har hittat nytt sätt att ge information till nya ställföreträdare.

Det visar sig att helt nya ställföreträdare som tar uppdrag inte har en susning hur de skall gå tillväga. Överförmyndarna bollar vidare nya ställföreträdare till den som skall avsluta sitt uppdrag för att få information i stort sätt i allt. Detta är inte något som avgående ställföreträdare skall ansvara för.

Jag har fått en hel del sänt till mig och jag kommer att lyfta frågan i Kommunerna. Överförmyndarna är myndigheter som skall se till att en ny ställföreträdare skall få den hjälp som behövs i sitt uppdrag. Det är viktigt att man känner sig trygg i sitt uppdrag.

 

GMF Skåne kommer att bilda en grupp som kommer att hålla i utbildningen i framtiden. 

 

Josefin Forsberg

Ordförande

Lite information om nya problem som kan uppstå när du tar uppdraget utan att få djupare information från Överförmyndare.

Tog ett uppdrag vilket det stod att det var lätt uppdrag. Efter någon vecka upptäckte jag att det var inte bara huvudmannen jag skulle ta hand om, utan Flashback, TikTok och OnlyFans. 

Huvudman har inkomster från OnlyFans där hen uppträder i mycket lätta kläder. Kan tjäna 30 000 kr i månaden. 

Det hela började med att huvudman spelade in vårt samtal som gick direkt ut i världen. Plötsligt så ringde det dygnet runt på min telefon, mail och en massa skrivningar på Flashback. Mitt namn, telefon, persondata och adress florerade ute i världen.

Tog kontakt med Överförmyndare som inte kan göra någonting. 

Har avsagt mig uppdraget av huvudmannen i Ängelholm och det finns åter med på deras senaste lista. 

Uppmanar medlemmar att se till att få information från Överförmyndare. Detta är något som vi kommer se i framtiden.

Vi har inga skydd mot detta.

Styrelsen kommer att driva följande frågor. 

  1. Varför lämnar Tingsrätten ut vår data offentligt?

  2. Varför har vi Ställföreträdare ingen skydd mot offentligheten på nätet?

Hot eller våld från huvudmannen eller dess anhöriga

Tyvärr förekommer det att gode män och förvaltare försätts i situationer där de känner sig hotade av sin huvudman eller dennes anhöriga. I dessa situationer är det viktigt att en ställföreträdare skyddar sig själv och skaffar kontroll över de skade- och risksituationer som kan förekomma. Denna text är tänkt att ge stöd och råd kring vad som kan göras i sådana situationer.

1. Hur kan en ställföreträdare minimera riskerna?

Hoten eller händelserna kan vara av varierande art. Det innefattar allt från hotfulla telefonsamtal och knuffar till att du blir hindrad från att lämna platsen och även fysiskt våld. Risken att utsättas är beroende på en rad olika faktorer, så som relationen till huvudmannen, orsaken till varför huvudmannen har ställföreträdare och vad uppdraget omfattar.

1.1 Råd för att minska riskerna innan situationen uppstår (förebyggande åtgärder):

- Bedöm riskerna. Vid vissa kognitiva funktionsnedsättningar kan huvudmannen ha en lägre impuls-            kontroll och vissa situationer är mer riskfyllda än andra.

- Fundera om du kan göra något annorlunda om du bedömer situationen som riskfylld.

- Kan du diskutera riskerna och åtgärder med någon? Socialtjänst, boendepersonal eller över-                          förmyndaren. Tänk bara på sekretessen.

- Meddela vart du åker, och avtala om en tid då du senast ska höra av dig.

- Ha alltid en laddad mobiltelefon med dig.

- Träffa inte huvudmannen ensam om du upplever situationen som hotfull, utan be om att boende-                personal eller hemtjänst närvarar.

- Utnyttja särskild mejladress och telefonnummer för dina ställföreträdaruppdrag (istället för dina                  privata).

2. Vad ska en ställföreträdare göra om den utsätts för hot eller våld?

2.1 När en faktisk situation inträffar:

- Ring 112 vid allvarliga situationer.

- Uppträd lugnt och provocera inte.

- Gå personen till mötes.

- Riskera inte din fysiska eller psykiska hälsa för att skydda föremål och materiella värden.

- Använd det nödvärn (försvar) som krävs för att du ska komma bort från situationen.

2.2 Polisanmälan

Det är viktigt att ett brott alltid anmäls till polisen. Även om polisutredningen skulle läggs ner så är det viktigt för det förebyggande arbetet att händelsen dokumenteras.

De brott som skulle kunna vara aktuella är av skilda slag så som misshandel, olaga hot, olaga tvång, förtal, olaga frihetsberövande och ofredande. Det är polisen som avgör om ett brott har begåtts och i så fall vilket - du behöver bara berätta om händelsen. Polisanmäl därför även om du är osäker på huruvida agerandet var brottsligt.

2.3 Avsäga sig uppdraget – begäran om entledigande

Du har som god man eller förvaltare rätt att på egen begäran, och utan orsak, bli entledigad från uppdraget. Ska huvudmannen även fortsättningsvis ha förvaltare eller god man förordnat för sig så har du som huvud-regel en skyldighet att fortsätta ditt uppdrag till dess att en ersättare funnits, föräldrabalken, FB, 11 kap. 19 § 2 st.

Skyldigheten att kvarstå till dess att en ersättare förordnats gäller inte om du har skälig orsak att bli entledigad innan dess, FB 11 kap. 19 a §. I bedömningen ska överförmyndaren göra en intresseavvägning mellan huvud-mannens behov och ställföreträdarens skäl i kombination med den tid de haft på sig att finna en ersättare.

Vid riktigt allvarligt agerande från huvudmannen sida kan du som förvaltare eller god man ha rätt att så snart som möjligt frånträda uppdraget - även om ersättare saknas. Ju längre tid överförmyndaren har haft på sig att hitta en ersättare ju lägre krav ställs vidare på de skäl som krävs för att bli entledigad utan ersättare (NJA 2012 s 715). Det är i dessa fall tingsrätten som beslutar om upphörande av förordnandet av god man eller förvaltare.

2.4 Dubbla ställföreträdarskap

I vissa fall kan flera gode män eller förvaltare förordnas för samma huvudman om omständigheterna motiverar detta, FB 11 kap. 12 §. Det kan krävas starka skäl för att flera ställföreträdare ska utses. Att huvud-mannen utsätter ställföreträdaren för hot kan vara en sådan omständighet.

Har du blivit utsatt för hot, men kan tänka dig att fullfölja uppdraget om ni är två, kan det därav vara värt försöket att du vänder dig till överförmyndaren och ber dem utse ytterligare en ställföreträdare. När rätten har anordnat förvaltarskapet eller godmanskapet så är det nämligen överförmyndaren som beslutar om ytterligare en ställföreträdare ska utses, FB 11 kap. 4 och 7 §§.

1,8 miljoner kronor tas från ett barns konto. En annan förmyndare köper en a-traktor, och skriver sig själv som ägare. Det är två av flera exempel på hur vuxna – i vissa fall föräldrar – tar från sina barn.
Miljoner kronor har försvunnit från utsatta personers konton som ska skötas av gode män eller andra ställföreträdare. Störst summor har plockas ut av så kallade förmyndare, alltså föräldrar eller barns särskilt förordnade vårdnadshavare, visar TT:s granskning. Exemplen är flera.
En förmyndare i Stockholm gör uttag från barnets konto på totalt nästan 1,6 miljoner kronor. För att få tillbaka pengarna tillsätts en god man, men skulden ökar till drygt 1,8 miljoner kronor.
Förmyndarna till ett barn i Östra Göinge, Skåne, plockar ut drygt 683 000 kronor från barnets arv under mindre än två års tid. De lägger pengar på en a-traktor trots att barnet är för litet för att köra den och säljer den sedan för "en bråkdel" av kostnaden. De skickar in tveksamma verifikationer, lämnar inte in kvitton trots att den granskande nämnden på kommunen efterfrågar det och säljer dessutom en fastighet som tillhör barnet, utan att redovisa köpeskilling, köpare eller villkor.

Ett barn i Vara, Västra Götaland, har fått så kallade särskilt förordnade vårdnadshavare, som tilldelas när föräldrar antingen är olämpliga eller döda. De tidigare vårdnadshavarna hade nästan tömt barnets konto. Under tiden med den nya familjen försvinner det allra sista – 9 000 kronor. Ändå utreder inte överförmyndaren var pengarna har tagit vägen.

"(...) det är anmärkningsvärt", skriver länsstyrelsen i Västra Götaland.

Störst summor från barn

Totalt 3,4 miljoner kronor har försvunnit från barns konton, enligt länsstyrelsernas inspektionsprotokoll över kommunernas överförmyndarnämnder i kommunerna under 2023 fram tills i början av december.

Därtill finns ytterligare pengar och fastigheter som är dåligt redovisade, vilket kan betyda att de också saknas.

Orsaken till att så stora summor upptäcks nu kan vara att länsstyrelserna i landet haft ett gemensamt fokus på bland annat just barns pengar i år, enligt Helle Bryn-Jensen, jurist på Länsstyrelsen Dalarna.

– När man har ett extra fokus hittar man mer. Jag tror inte att det är särskilt vanligt att föräldrar stjäl från sina barn. De flesta är goda. Men när det händer är det illa, säger hon.

Det går att hitta minst 14 barn som tydligt blivit av med pengar eller tillgångar i de 1 307 akter för utsatta personer som länsstyrelserna granskat.

Samtidigt kan det finnas ännu fler fall, eftersom länsstyrelserna bara tar stickprover bland de över 100 000 redovisningshandlingarna hos överförmyndarnämnderna i kommunerna, vars uppgift är att bevaka att gode män och andra ställföreträdare sköter sitt uppdrag.

Stämma sina föräldrar

Om det upptäcks att föräldrarna stulit från ett barn kan överförmyndarnämnden tillsätta en god man att försöka kräva tillbaka pengarna. Men efter 18-årsdagen är det upp till barnet själv. Lämnar inte föräldrarna tillbaka tillgångarna frivilligt behöver barnet stämma dem.

– Vilket barn gör det? Det är inte alltid barnet är berett att gå vidare. Men det är enda vägen att gå, säger Helle Bryn-Jensen.

Det är inte heller alltid solklart att barnet får rätt i domstol. Detta eftersom föräldrarna kan ha rätt att använda sitt barns tillgångar och arv om det anses gynna barnet.

Helle Bryn-Jensen minns ett fall där föräldrarna renoverat familjens hus och köpt en begagnad bil för barnets pengar, men där domstolen ansåg att barnet gynnats eftersom även hen fått nytta av dessa. Utlandsresan som barnet varit med på behövde föräldrarna dock betala tillbaka.

I ett annat fall där en miljon kronor hade försvunnit från två barns konton anser dock Justitieombudsmannen (JO) att överförmyndarnämnden borde polisanmäla vid misstanke om oegentligheter.

För särskilt förordnade vårdnadshavare gäller mer begränsade möjligheter att hantera barnets pengar än för biologiska föräldrar, eller de som har adopterat.

Fakta: Fem exempel där barns pengar försvunnit

Värmdö: Ett par föräldrar använder 250 000 kronor av barnens arv för egen räkning.

Grästorp: Ett barn som har en särskilt förordnad vårdnadshavare blir av med 30 000 kronor som skulle ha gått till studier utomlands.

Norrort (Sollentuna, Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna): Föräldrarna lånar 43 680 kronor från sitt barn mot att de ska betala tillbaka pengarna plus ränta månadsvis. Flera år senare går det inte att se att de har börjat betalat tillbaka.

Söderhamn: Barnets förälder får barnets barnpension, trots att barnet bor i familjehem.

Söderhamn: En förmyndare har köpt en a-traktor för barnets pengar, men barnet står inte som ägare, utan förmyndaren.

Källa: Länsstyrelsernas inspektionsprotokoll och Värmdö Vaxholm överförmyndarnämnd

Fakta: Det gäller för barns pengar

Så kallad överförmyndarkontroll sätts in om ett barn får ett arv på över ett prisbasbelopp (motsvarande 52 500 kronor i år) eller om barn har tillgångar på över åtta prisbasbelopp (motsvarande 420 000 kronor).

Överförmyndarkontroll betyder att föräldrarna måste lämna in årsredovisningar som visar hur pengarna förvaltas och används, och de kan behöva samtycke från överförmyndarnämnden för att få placera eller plocka ut pengar.

Överförmyndaren kan spärra vissa typer av utbetalningar, eller om överförmyndaren får veta att barnets pengar inte gynnar barnet.

Banker har också ett ansvar att se till att det finns så kallade överförmyndarspärrar på barnets konto om tillgångarna är stora. Spärren innebär att föräldrarna inte ska kunna plocka ut pengar utan att nämnden godkänner det.

Vuxna barn som vill stämma sina föräldrar har tre år på sig att göra det från att de har fått information om hur föräldrarna använt pengarna. Sedan avskrivs fallet om det inte konstaterats att ett brott har begåtts, då förlängs preskriptionstiden till tio år.

Föreningens broschyr

Föreningen har tagit fram en broschyr där vi presenterar föreningen och vad vi står för. 

Vi hoppas att den ska komma att delas ut till alla nya ställföreträdare inom vårt område. 

Är du intresserad av att ta del av den så finns den i utskriftsvänligt format här

Och vill du ha den i e-postvänligt format kan du hitta den här.

bottom of page