top of page
Rapsfält 2.jpg

GMF Skånes Personuppgiftspolicy

Personuppgiftsansvarig

Gode Män & Förvaltare Skåne

Personuppgifter som vi tar in vid medlemsansökan

Personuppgifter som kan behandlas är uppgifter om namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-post.

 

Varför och Hur använder vi informationen

Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera ditt medlemskap i GMF Skåne samt för att fullgöra övriga åtaganden som enligt stadgarna åvilar oss gentemot dig som medlem. Uppgifter som att ta in medlemsavgift, kontakta dig, delge dig aktiviteter via mail, hantera försäkringen. Personnummer används endast för medlemmar som vill ansluta sig till Ansvarsförsäkringen och lämnas vidare till försäkringsbolaget.

 

Utlämnande till annan

Personuppgifterna kommer inte att lämnas ut utan att du varit tillfrågad och att du givit ditt medgivande skriftligt.

 

Information om behandling av personuppgifter, rättelse m.m.

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter vi har om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Vi behöver därför korrekta uppgifter från dig och de rättas snarast möjligt. För att du som medlem ska få bästa möjliga information är det viktigt att du omgående meddelar oss alla förändringar som kan påverka ditt medlemskap.

Du har också rätt att begära radering av dina uppgifter och då upphör ditt medlemskap hos oss.

Du kan återta ett medgivande om att lämna ut dina uppgifter.

Vidare har du rätt att begära begränsning av behandling av dina uppgifter samt att inge klagomål till Datainspektionen.

Läs mer om behandling av personuppgifter på Datainspektionen.

 

Gallring

Dina uppgifter tas bort 12 månader efter att du inte betalt din medlemsavgift/årsavgift eller i samband med att ditt medlemskap avslutats.

Uppdatering av denna personuppgiftspolicy

Vi anser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi kan komma att, från tid till annan, uppdatera och utveckla föreningens tjänster, varför vi även kan komma att uppdatera denna personuppgiftspolicy, vilken vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra på vår hemsida, utan att lämna meddelande till dig. Där det krävs enligt lag kommer vi att tydligt meddela att denna personuppgiftpolicy har ändrats och att ditt godkännande ska lämnas på nytt.

bottom of page