top of page
Rapsfält 2.jpg

Nyheter om SOU 2021:36

Regeringskansliet.webp

Här kommer nyheter som rör Ställföreträdarutredningen SOU 2021:36.

Länk till den fullständiga Ställföreträdarutredningen hittar du här (för den som har svårt att somna.)

Här kommer en sammanfattning i punktform samt RGMF:s remissvar. Notera att arvode och milersättning är nu ändrat.

Utredarnas förslag 1(3)

Ställföreträdare (Stf) ska beakta huvudmans (hm:s) vilja eller förmodade inställning när uppdraget utförs. Hm:s medel ska i skälig omfattning även användas för hens välbefinnande.

 • Tydlighet: Om ej samtycke finns skall uppdraget upphöra.

 • Stf skall hålla hm löpande informerad om uppdraget, ej vid särskilda skäl

 • Fullgjord informationsskyldighet ska redovisas i årsberättelsen.

 • Efter genomförd granskning skall öfn meddela hm, även resultatet.

 • Hm:s anhöriga bör inte få mödad rätt till insyn.

 • Finns särskilda skäl skall inte redovisning skickas till anhöriga.

 • Framtidsfullmakt ska omfattas av sekretess hos Öfn.

 • Informationsplikt från Öfn till hm då en stf blivit utsedd.

 • En ny myndighet skall ansvara att allmän information tas fram till hm.

 • Öfn ska informera hm om att hen kan framställa klagomål mot sin stf och hur det kan framställas. Dock finns inget behov av ett särskilt organ för klagomål.

 • Öfn skyldig att anmäla till allmän åklagare om stf misstänks ha begått brott mot sin hm.

 • Ny stf förväntas säkra hm:s rätt till ersättning från tidigare stf vid fel.

 • Obligatoriskt försäkringsskydd för stf lämnas för framtiden detta skall även gälla hm av skada som orsakas av stf. Kommunen duckar för ansvaret.

 • Tydlig avgränsning av begreppet ekonomiska/personliga angelägenheter.

 • Godmanskap endast om hjälpbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt tex genom framtidsfullmakt, anhöriga eller socialtjänsten.

Utredarnas förslag 2(3)

 • Den nya myndigheten skall ansvara för den nationell introduktions-utbildning, även kartlägga vilka utbildningar som finns idag samt även de kompletterande fördjupade utbildningar.

 • Obligatorisk genomförd introduktionsutbildning, ansvaret att stf blir utbildad ligger på öfn.

 • Den nya myndigheten skall ta fram ett enhetligt stödmaterial, skall innehålla t ex allmänna råd information mm.

 • Vill stf bli entledigad ska öfn ordna ny stf så snart som möjligt.

 • Bolag endast vid mycket svåra uppdrag, skall även kunna förordnas interimistiskt. Uppdraget skall vara personligt ur skadeståndshänseende.

 • Juridiska personer bör inte kunna förordnas som ställföreträdare.

 • Stf skyldig att lämna omfattande årsberättelse som skrivs under på heder och samvete. Ingen befrielse från att lämna in årsräkning, däremot finns möjlighet till förenklad årsräkning.

 • Öfn ska se till att stf utövar sitt uppdrag i enlighet med hm:s bästa.

 • Öfn skall vara skyldig att vid tillsynen granska stf:s årsberättelse.

 • Stf är skyldig att lämna över de handlingar som öfn begär. Öfn skall även ha rätt att förelägga stf förenat med vite om handlingar ej inkommer. Öfn ska även ha rätt att inhämta uppgifter från försäkringsbolag, inkassobolag mm.

 • Öfn skall även fortsättningsvis ha redovisningarna kalenderår och sista datum 1 mars. Redovisningen skall granskas senast inom sex månader från det att den getts in. Vid utökad tid skall öfn meddela stf dröjsmålet och vad det beror på.

 • Regler om arvode till stf bör i nuläget inte ändras.

 • Småutgifter ska fortsättningsvis kunna ersättas utan att kvitton visas upp (2%).

Utredarnas förslag 3(3)

 • Överförmyndarnämnd obligatorisk, ingen överförmyndare.

 • Ledamot i nämnd skall vara lämplig för uppdraget, genomgå en introduktion inför uppdraget, ansvaret skall ligga på den nya myndigheten.

 • Länsstyrelsen bör även fortsättningsvis ansvara för den löpande tillsynen av överförmyndarnämnder, dock inga ytterligare tillsynsverktyg eller sanktionsmöjligheter vid tillsynen av verksamheten.

 • Regeringen ska inrätta en ny statlig myndighet med övergripande ansvar på   området. Skall inrättas ett forum för samverkan med representanter för kommunerna, berörda länsstyrelser och intresseorganisationer.

 • Öfns skyldighet att lämna statistik om:

  • Handläggningstid, hm:s och stf:s kön och ålder.

  • Den nya myndigheten skall vara statistikansvarig.

  • Nationellt register över stf om vem som är stf och omfattningen av uppdraget samt datum för förordnandet och personnummer.

 • 2024 obligatorisk nationell utbildning.

 • 2026 obligatorisk introduktion för ledamöter.

 • 2027 överförmyndarnämnd obligatorisk.

Stor logga

Remissvar från Riksförbundet gode män och förvaltare, 802428-0581.

RGMF är ett rikstäckande förbund för gode män och förvaltare som grundades 2004. Idag har vi knutit ett 20-tal föreningar till oss, från norr till söder, och vi arbetar aktivt för att utöka antalet föreningsmedlemmar. Vi arbetar också aktivt med utbildningar, erfarenhetsutbyten. Vi har förhandlat fram skräddarsydda försäkringar åt våra medlemmar. Vi har en aktiv dialog med bankerna angående våra medlemmars situation. Vår uppgift är en viktig del i ställföreträdarnas vardag med sina huvudmän.

Vi har en del synpunkter på utredningen som bör beaktas;

Vi ser en klar fördel med en ställföreträdarmyndighet då vi haft problem med att hitta en samtalspartner som håller i våra frågor. Det är viktigt att den nya myndigheten är självbestämmande och har rätt kompetens. En nationell introduktionsutbildning är avgörande och den skall vara bekostad av myndigheten/kommunen. Vi ser även behovet av en nationellt samlad arvodering. I dagsläget skiljer sig arvodena alldeles för mycket.

Vi ser en fortsatt hantering av övervägande andel uppdrag som ideella men har ingenting emot att företag tar sig an ”svåra” uppdrag. Arvoderingen i sig är väldigt eftersatt, speciellt då det ideella arbetet får det mer och mer att likna en anställning i arbetsomfång. Det vore rimligt om man såg över arvoderingen innan utredningen sjösätts.

Kostnadsersättningen är också en ålderstigen beräkningsgrund. Tex portot har inom en 10-årsperiod stigit från 5 kronor till 12 kronor.

I utredningen vill man att huvudmannen skall få träffa sin ställföreträdare kontinuerligt men då beaktar man inte milersättningen som idag ligger på 18,50 kronor per mil. Bara drivmedlet är uppe i 18 kronor idag.

När man talar om ansvarsförsäkringen så menar utredarna att den skall ställföreträdarna bekosta själva. Har man endast ett eller ett fåtal uppdrag så är premien för försäkringen en hög kostnad. Här borde man kunna hitta ett lagrum för kommunerna att bekosta ställföreträdarnas försäkring.

Ansvarsförsäkringen är och förblir ett vågspel för våra ställföreträdare pga att vi är få i kollektivet som har den. Det gör den känslig mot eventuella stora skador som i sin tur medför att premieläget kan skifta stort från år till år. Att stå utan försäkring kan bli en kostsam del av uppdraget både för ställföreträdare och huvudmän.

Förbundsordförande RGMF

c/o Urban Stridfeldt

Box 319

184 24 Åkersberga

Urban Stridfeldt ordf@rgmf.se

Summering av förslag från SOU 2021:36 som bör kunna gå i ett ”snabbspår”.

Efter mötet med justitiedepartementet 25 september 2023 har de större aktörerna inom överförmyndarområdet vilka ser svårigheter som behöver hanteras försökt samlas. Nedan finns några av förslagen från SOU 2021:36 som vi bedömer är möjliga att föra fram i ett snabbspår. Kring de redovisade förslagen finns det överlag en samsyn och några är särskilt viktiga att hantera skyndsamt utifrån dagens situation.
Vi får signaler om att det blir allt svårare för ställföreträdare att utföra sitt uppdrag. Såväl huvudmän som ställföreträdare befinner sig i ett digitalt utanförskap, att ställföreträdare har svårigheter att utföra bank-ärenden och det blir allt större utmaning att rekrytera ställföreträdare. Tingsrätterna har allt längre hand-läggningstid för att anordna ett godmanskap eller förvaltarskap. Undertecknade aktörer ser flera utmaningar som behöver hanteras. Nedan finns flera viktiga punkter som enligt vårt förmenande bör kunna bli föremål för ett så kallat snabbspår. Vår förhoppning är att regeringen vill gå fram med förslagen nedan i ett så kallat snabbspår.
Vi vill samtidigt understryka att såväl ett nationellt register för ställföreträdarskap och en central 
myndighet/aktör är viktiga delar för att få ett ännu bättre fungerande system kring ställföreträdarskap.
Några avsnitt i SOU 2021:36 som bygger på att det finns en nationell myndighet/aktör eller ett nationellt
ställföreträdarregister, är inte med i de gemensamma punkterna nedan.
Nedan är en summering av de förslag som finns i utredningen som bör kunna föras fram i ett så kallat
snabbspår. För förslagen i sin helhet hänvisas till SOU 2021:36.

SOU 2021.36

Stockholm 2023-12-14

Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR)
Sara Catoni
Chefsjurist


Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare
(RFS)
Jennica Simesgården
Ordförande

Föreningen Sveriges Överförmyndare

(FSÖ)

Anita Holm

Ordförande

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare

(RGMF)

Urban Stridfeldt

Förbundsordförande

bottom of page