top of page
Rapsfält 2.jpg

Nyheter från Överförmyndarna

Senaste nytt från eller rörande Överförmyndarna

Klicka på en av rubrikerna nedan så kommer du till den aktuella texten.

4 K - Bjuv, Klippan, Perstorp & Åstorp

Utbildningar erbjuds klockan 13 - 14:30 följande datum:

 • 19 januari

 • 16 februari

 • 15 mars

 • 12 april

 • 17 maj

 • 14 juni

 • 23 augusti

 • 13 september

 • 18 oktober

 • 15 november

 • 13 december

 

Välkommen!

Ny som ställföreträdare inom 4 K? Här erbjuds olika tillfällen för digital utbildning och räknestugor under 2024.

Räknestugor erbjuds vid minimum tre (3) deltagare klockan 13 - 14:30 följande datum:

 • 17 januari

 • 14 februari

 • 13 mars

 • 10 april

 • 15 maj

 • 12 juni

 • 21 augusti

 • 11 september

 • 16 oktober

 • 13 november

 • 11 december

 

Välkommen!

Tillfälliga Godmanskap

Utbildningen tillfälliga godmanskap erbjuds när det finns tillräckligt många intresserade. Inga specifika utbildningsdatum läggs ut här på hemsidan. Vi ber er istället att skicka ett mail till overformyndaren@perstorp.se och anmäla intresse. När det finns tillräckligt många som anmält sitt intresse för utbildningen skickar vi ut ett mail med förslag på tid och datum.

Båstad (under Halmstads förmyndarnämnd)

Behöver du som är god man eller förvaltare hjälp med din årsräkning? Då kan du delta på en workshop med handläggare från överförmyndarkansliet. Läs mer här.

Eslöv

Ingen aktuell information här just nu. 

Helsingborg

Startarvode

Under 2023 införde vi startarvode. Avsikten är att kompensera ställföreträdaren för ett inledande intensivt arbete när man kommit igång i ett nytt uppdrag, och att det arvodet kommer ställföreträdaren till del snabbare än att behöva invänta hela arvodet för det året. På förekommen anledning, att det initialt var otydligt, ber vi att få förtydliga vad som gäller, eftersom man som ställföreträdare inte får startarvode i alla typer av uppdrag:

 • Startarvode gäller vid nya uppdrag enligt FB 11:4 § och FB 11:7 § och vid byte av ställföreträdare i dessa paragrafer.

 • Gode män för ensamkommande barn är inte berättigade till startarvode. Detta beror på att dessa uppdrag är av enklare karaktär beroende på andra myndigheters tydligt reglerade ansvar för barnet och att det inte är komplicerad förvaltning av egendom. Ställföreträdare i dessa uppdrag får sin arvoden utbetalat per kvartal och behöver inte vänta ett helt år på sitt arvode.

 • För godmanskap enligt FB 11 Kap 1§, i vårdnadshavares ställe, utbetalas startarvode. Detta på grund av att ställföreträdarna är redovisningsskyldiga och ska inkomma med tillgångsförteckning och årsräkning. Denna typ av godmanskap är inget tillfälligt uppdrag utan kan komma att pågå under en längre period.

 • Godmanskap enligt FB 11 kap 2 och 3 §§ är inte berättigade till startarvode. De har inte samma omfattande initiala arbete, ska t ex inte inkomma med tillgångsförteckning och årsräkning, man arvoderas per timme för nedlagt arbete. Denna typ av godmanskap är av mer tillfällig karaktär, alternativt är låg-intensiva.

Mer och mer arbete läggs på Ställföreträdarna

Fick telefonsamtal från medlemmar att tjänsteman från Kommunen i Helsingborg ringer upp ställföreträdare som har huvudmän på vårdboende och vill att ställföreträdare rapporterar in om allt går rätt till med insatser.

Vad jag vet så ingår inte detta i våra uppdrag.

Vi ställföreträdare är inte anställda och absolut inte Poliser. Ser vi att huvudmannen far illa, klart att vi anmäler detta till Vård och Omsorg, men inte kontinuerligt informera Kommunen vad som sker. Viktigt att ställföreträdare inte blir utnyttjade, ser att det läggs mer och mer på Ställföreträdarens axlar. 

Höganäs

Ingen aktuell information här just nu. 

Landskrona

Ingen aktuell information här just nu. 

Svalöv

Ingen aktuell information här just nu. 

Ängelholm

Du är varmt välkommen till kommande informationstillfälle där Gisela Ruthér, ordförande för FUB Ängelholm, kommer dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom området intellektuell funktionsnedsättning.

Här är en sammanfattning av vad du kan förvänta dig:

 • Socialtjänstlagen och LSS lagens (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) intentioner

 • Skillnader och likheter

 • Vad jag som ställföreträdare kan göra ifall huvudmannen inte får det stöd hen har rätt till

 • Vad jag som ställföreträdare kan göra ifall det finns en risk för att huvudmannens beslut återkallas

 • Skydds- och begränsningsåtgärder

 • Samtycke

Kort om FUB:

”FUB:s grundsyn är att personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och deras anhöriga ska kunna leva ett gott liv. För att nå målet om ett gott liv för alla med intellektuell funktionsnedsättning bedriver FUB opinionsbildning och påverkansarbete bland allmänhet och beslutsfattare.

I riksförbundet FUB finns det ungefär 25 000 medlemmar och i Ängelholm är vi 160 medlemmar; anhöriga, gode män/förvaltare och personer med IF. ”

Kort om Gisela:

”Jag har studerat beteendevetenskap och arbetsrätt på Lunds universitet och har mer än 20 års erfarenhet av arbete inom funktionshinderområdet, bland annat som chef, utvecklingsledare och boendessamordnare. Sedan hösten 2022 arbetar jag som verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen i Helsingborgs stad.”

 

Informationstillfället:

Datum: tisdag 19 mars 2024

Tid: 17:15

Plats: Stadshuset, Ängelholm

 

Deltagande:

Vänligen anmäl dig senast den 12 mars genom att skicka ett e-postmeddelande till overformyndarnamnden@engelholm.se  Observera att platserna är begränsade och tilldelas efter "först till kvarn"-principen.

 

Länktips:

https://www.fub.se/lokal/fub-angelholm/

https://www.fub.se/

 

Vi ser fram emot ett givande tillfälle och hoppas att du vill komma.

Givetvis bjuder vi på kaffe & te med litet tilltugg.

 

Med vänliga hälsningar

Överförmyndarenheten Ängelholm

Örkeljunga

Ingen aktuell information här just nu. 

Allmänt

Hot eller våld från huvudmannen eller dess anhöriga

Tyvärr förekommer det att Gode Män och Förvaltare försätts i situationer där de känner sig hotade av sin huvudman eller dennes anhöriga. I dessa situationer är det viktigt att en ställföreträdare skyddar sig själv och skaffar kontroll över de skade- och risksituationer som kan förekomma. Denna text är tänkt att ge stöd och råd kring vad som kan göras i sådana situationer.

1. Hur kan en ställföreträdare minimera riskerna?

Hoten eller händelserna kan vara av varierande art. Det innefattar allt från hotfulla telefonsamtal och knuffar till att du blir hindrad från att lämna platsen och även fysiskt våld. Risken att utsättas är beroende på en rad olika faktorer, så som relationen till huvudmannen, orsaken till varför huvudmannen har ställföreträdare och vad uppdraget omfattar.

1.1 Råd för att minska riskerna innan situationen uppstår (förebyggande åtgärder):

- Bedöm riskerna. Vid vissa kognitiva funktionsnedsättningar kan huvudmannen ha en lägre impuls-            kontroll och vissa situationer är mer riskfyllda än andra.

- Fundera om du kan göra något annorlunda om du bedömer situationen som riskfylld.

- Kan du diskutera riskerna och åtgärder med någon? Socialtjänst, boendepersonal eller över-                          förmyndaren. Tänk bara på sekretessen.

- Meddela vart du åker, och avtala om en tid då du senast ska höra av dig.

- Ha alltid en laddad mobiltelefon med dig.

- Träffa inte huvudmannen ensam om du upplever situationen som hotfull, utan be om att boende-                personal eller hemtjänst närvarar.

- Utnyttja särskild mejladress och telefonnummer för dina ställföreträdaruppdrag (istället för dina                  privata).

2. Vad ska en ställföreträdare göra om den utsätts för hot eller våld?

2.1 När en faktisk situation inträffar:

- Ring 112 vid allvarliga situationer.

- Uppträd lugnt och provocera inte.

- Gå personen till mötes.

- Riskera inte din fysiska eller psykiska hälsa för att skydda föremål och materiella värden.

- Använd det nödvärn (försvar) som krävs för att du ska komma bort från situationen.

2.2 Polisanmälan

Det är viktigt att ett brott alltid anmäls till polisen. Även om polisutredningen skulle läggs ner så är det viktigt för det förebyggande arbetet att händelsen dokumenteras.

De brott som skulle kunna vara aktuella är av skilda slag så som misshandel, olaga hot, olaga tvång, förtal, olaga frihetsberövande och ofredande. Det är polisen som avgör om ett brott har begåtts och i så fall vilket - du behöver bara berätta om händelsen. Polisanmäl därför även om du är osäker på huruvida agerandet var brottsligt.

2.3 Avsäga sig uppdraget – begäran om entledigande

Du har som God Man eller Förvaltare rätt att på egen begäran, och utan orsak, bli entledigad från uppdraget. Ska huvudmannen även fortsättningsvis ha Förvaltare eller God Man förordnat för sig så har du som huvud-regel en skyldighet att fortsätta ditt uppdrag till dess att en ersättare funnits, föräldrabalken, FB, 11 kap. 19 § 2 st.

Skyldigheten att kvarstå till dess att en ersättare förordnats gäller inte om du har skälig orsak att bli entledigad innan dess, FB 11 kap. 19 a §. I bedömningen ska överförmyndaren göra en intresseavvägning mellan huvud-mannens behov och ställföreträdarens skäl i kombination med den tid de haft på sig att finna en ersättare.

Vid riktigt allvarligt agerande från huvudmannen sida kan du som förvaltare eller god man ha rätt att så snart som möjligt frånträda uppdraget - även om ersättare saknas. Ju längre tid överförmyndaren har haft på sig att hitta en ersättare ju lägre krav ställs vidare på de skäl som krävs för att bli entledigad utan ersättare (NJA 2012 s 715). Det är i dessa fall tingsrätten som beslutar om upphörande av förordnandet av God Man eller Förvaltare.

2.4 Dubbla ställföreträdarskap

I vissa fall kan flera Gode Män eller Förvaltare förordnas för samma huvudman om omständigheterna motiverar detta, FB 11 kap. 12 §. Det kan krävas starka skäl för att flera ställföreträdare ska utses. Att huvud-mannen utsätter ställföreträdaren för hot kan vara en sådan omständighet.

Har du blivit utsatt för hot, men kan tänka dig att fullfölja uppdraget om ni är två, kan det därav vara värt försöket att du vänder dig till överförmyndaren och ber dem utse ytterligare en ställföreträdare. När rätten har anordnat förvaltarskapet eller godmanskapet så är det nämligen överförmyndaren som beslutar om ytterligare en ställföreträdare ska utses, FB 11 kap. 4 och 7 §§.

GDPR och Ställföreträdare

Som vi alla ställföreträdare vet så lämnas vårt persondata ut offentligt till huvudmannen. Vi som är ställföreträdare och gör en otrolig insats i samhället utsätts för obehag och skyddas inte av GDPR, Tingsrätten eller Överförmyndarenheten.

Som jag tidigare informerat om kan man råka illa ut om huvudmannen lägger ut hela informationen om dig som ställföreträdaren på sociala media.

Har tagit kontakt med Tingsrätten om ställföreträdarens rätt att inte myndigheten sänder ut information på registrering utdrag. Svaret av Tingsrätten blev att de kommer ta upp frågan och diskutera problemet vad det gäller våra persondata. Tog även kontakt med Överförmyndarenheten om problemet. Även de skulle ta upp och diskutera ställföreträdarnas persondata. Kan bli aktuellt att ta upp det på politisk nivå.

Problemet som jag ser det är att varje Kommun bestämmer själv riktlinjerna, finns inte med i grundlagen att vår persondata som ställföreträdare skall skyddas.

Har även tagit kontakt med Förbundet och de kommer att driva frågan för alla ställföreträdare i Landet.

Återkommer i ärendet när det sker något.

 Josefin Forsberg

Ordförande

Tips om intressanta & nyttiga nyheter som kan röra oss alla
Tipsa oss gärna om du har hört eller varit med om något som du tror att kan vara av intresse och nytta för oss alla.
Se kontaktuppgifter nedan. 
bottom of page