top of page
Rapsfält 2.jpg

Goda Råd & Information

Råd för Gode Män & Förvaltare

 • Se till att din huvudman har en hemförsäkring med en ansvarsdel. Det rekommenderas även att man tecknar en olycksfallsförsäkring åt hm, ifall något allvarligt händer. De som bor på särskilda boenden bör även ha en ansvarsförsäkring. 

 • Skicka ditt registerutdrag till de myndigheter, som är berörda och tala om för dem att du är god man/förvaltare och ge dem din adress och telefon.

 • Ta kontakt med Försäkringskassan när det gäller bostadstillägg, personlig assistent eller handikappersättning.

 • Ta kontakt med kommunen när det gäller LSS och andra frågor om insatser, t.ex. särskilt boende som din huvudman kan ha rätt till.

 • Ta kontakt med Skatteverket om du vill ha särskild postadress för din huvudman. Då kommer all post till dig och inga viktiga brev kommer på avvägar.

 • Ta kontakt med Kronofogden om du vill veta om din huvudman har några skulder, som du måste reglera.

 • Vill du bilda en förening, tala med överförmyndaren om du kan få lägga med ett utskick när årsräkningsblanketterna skall skickas ut.

 • Det finns ett bostadsbidrag att söka om huvudmannen är funktionshindrad och behöver större eller anpassad lägenhet. Detta bidrag är istället för Försäkringskassans. Kriterierna är att man har fått avslag från kassan för att inkomsten är för hög och att det finns behov av en anpassad lägenhet. Intyg krävs från läkare och arbetsterapeut. Detta bidrag är kommunalt och finns alltså inte hos alla kommuner. Kolla med din huvudmans kommun.

Riktlinjer för arvode och ersättning till Förmyndare, Gode Män & Förvaltare

Ställföreträdaren har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för utgifter. Beslut om arvode och ersättningar fattas av överförmyndaren.

Då det är alldeles för mycket text att lägga in här så hittar du riktlinjerna här.

Nya digitala tjänster för ställföreträdare hos Försäkringskassan

En god man eller förvaltare kan ansöka om ersättning för sin huvudman via Mina sidor hos Försäkringskassan. Från januari går det också att beställa underlag inför årsredovisningen

till Överförmyndarnämnden.

Ansöka om ersättning
De ersättningar som går att ansöka om digitalt som ställföreträdare är:

 • Ansökan om bostadstillägg

 • Anmäla ändrade uppgifter för den som har bostadstillägg

 • Ansökan om aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga

 • Ansökan om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

 • Ansökan om sjukersättning

 • Ansökan om särskild ersättning för kostnader i samband med aktiviteter

 • Ansökan om förskott av särskild ersättning i samband med aktiviteter

 

Beställa underlag inför årsredovisningen
Från januari 2022 kan en ställföreträdare beställa en årssammanställning digitalt via Mina sidor för sin huvudman. Underlaget innehåller samtliga utbetalningar Försäkringskassan gjort och vilken skatt de har dragit under föregående år.

Digitala tjänster Försäkringskassan 2021 PPT

Läs mer hos Försäkringskassan

Försäkringskassan

Fonder och bidrag som man kan söka för sina huvudmän.

Ingen aktuell information här just nu. 

Men skriv gärna till it-ansvarig@gmf-skane.se om du känner till några fonder och bidrag som kan sökas för våra huvudmän för att kanske sätta en liten guldkant på deras vardag. 

Information för Gode Män & Förvaltare

Ställföreträdares redovisningsskyldighet

Redovisning

Uppdraget som God Man innebär att du löpande ansvarar och arbetar för att huvudmannen får ett bra och välfungerande liv. Du måste ha möjlighet att avsätta tid för ditt uppdrag och alltid ha huvudmannens bästa i fokus. Uppdraget innebär också en skyldighet att redovisa hur du sköter huvudmannens ekonomi och övriga insatser. Du redovisar ditt uppdrag i en förteckning, årsräkning/sluträkning och redogörelse till överförmyndaren.

Förteckning

Förteckning ska lämnas av de ställföreträdare som får ett helt nytt uppdrag och i allmänhet inte vid byte av ställföreträdare. Förteckningen ska lämnas till överförmyndaren senast 2 månader efter det att tingsrätten beslutat i frågan om godmanskap/förvaltarskap.

I förteckningen ska ställföreträdaren redovisa de tillgångar och skulder som huvudmannen hade per förordnandedagen. Med förordnandedag menas den dag då tingsrätten fattade beslut om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap. Tillgångarnas värde den dagen uppdraget inleddes ska styrkas med underlag, exempelvis saldobesked från bank och kreditgivare samt taxeringsbevis avseende fastighet.

Har huvudmannen mycket skulder kan det i början vara svårt att skapa sig en fullständig bild över huvudmannens skuldsituation. Det är då lämpligt att ange de skulder man har kännedom om och om det senare framkommer ytterligare skulder, komplettera dessa genom att lämna in en så kallad tilläggsförteckning.

Viktigt att tänka på när man upprättar en förteckning:

 • Banktillgodohavanden ska anges per förordnandedagen.

 • Skuldsaldot tas också upp per förordnadedagen.

 • Skulder i form av ”hushållsskulder” tas inte med i förteckningen. Hushållsskulder kan vara räkningar från exempelvis apotek, telefon och hyra för en kortare tid och som kommer att betalas under året.

 • Samtliga tillgångar och skulder ska styrkas med underlag.

 • Glöm inte att skriva under blanketten.

Årsräkning

Om du som God Man eller Förvaltare har ett uppdrag där förvalta egendom ingår, är du redovisningsskyldig gentemot överförmyndaren vad gäller din huvudmans ekonomi. Det innebär att du är skyldig att inkomma med en årsräkning till överförmyndaren senast den siste februari året efter det år förvaltningen avser.

I årsräkningen ska du redovisa hur huvudmannens tillgångar har förvaltats under året. Generellt sett innebär detta att huvudmannens ekonomi ska redovisas genom att ange tillgångar och skulder vid periodens början och slut samt utgifter och inkomster under perioden. Till årsräkningen ska du även bifoga underlag (exempelvis årsbesked, bankkontoutdrag och kvittenser) som bekräftar det du angivit i årsräkningen.

Tillsammans med din årsräkning ska du även lämna in en redogörelse av ditt uppdrag. På redogörelsen kan du även begära arvode och ersättning för utfört uppdrag.

Sluträkning

När ditt förordnande som God Man eller Förvaltare upphör (genom beslut om upphörande, byte av ställföreträdare eller när huvudmannen avlider) ska du upprätta en sluträkning över din förvaltning av huvudmannens ekonomi. Sluträkningen ska lämnas in till överförmyndaren senast 1 månad efter att förordnandet upphörde.

Sluträkningen lämnas i samma form och på samma blankett som årsräkningen. Skillnaden mellan års- och sluträkning är att redovisningsperioden för en sluträkning bara avser perioden från det senaste årsskiftet, eller i förekommande fall förordnandedagen, fram till dagen då ditt förordnande som God Man eller Förvaltare upphörde.

Om uppdraget har upphört på grund av att huvudmannen avlidit så tänk på att meddela överförmyndaren om dödsfallet till aktuell överförmyndarenhet. Se länkar till de olika överförmyndarenheterna här.

Viktigt att tänka på vid upprättandet av en sluträkning:

 • Begär saldobesked från banker med mera som visar värdet på huvudmannens tillgångar per den dag då godmanskapet/förvaltarskapet upphörde.

 • Bifoga namn och adress till någon behörig företrädare för dödsboet. Överförmyndarnämnden skickar de redovisningshandlingar som lämnats in under godmans- eller förvaltarskapet till behörig företrädare för dödsboet

 • Om huvudmannen har avlidit är du inte längre behörig att betala räkningar eller utföra andra rättshandlingar för din huvudmans räkning. För fortsatt förvaltning av dödsboets medel krävs fullmakt från dödsboet.

Vitesföreläggande

Överförmyndarens granskning av Gode Män, Förvaltare och Förmyndares redovisningar styrs i huvudsak av regler i Föräldrabalken. Där står bland annat att överförmyndaren ska granska dessa ställföreträdares "verksamhet" genom att titta i de handlingar och uppgifter som lämnas av ställföreträdaren. De handlingar som lämnas är i första hand förteckningar, årsräkningar och sluträkningar, men kan egentligen vara vilka handlingar (och uppgifter) som helst som lämnas av ställföreträdaren.

Om en Förmyndare, God Man eller Förvaltare inte fullgör sin skyldighet att inkomma med vissa redovisningshandlingar, kan rätten besluta om att utdöma ett vite. Vitesbeloppet är vanligen 5 000 kr.

Kan individer med god man skaffa Freja eID?

Ja, så länge individen har egen rättshandlingsförmåga finns inga hinder för att skaffa Freja.

Ett tips  kan vara att aktivera funktionen ”Delad kontroll” i Freja-appen. Då kan den som är

God Man godkänna eller avböja alla transaktioner som användaren gör. Delad kontroll

aktiveras via Inställningar i appen och bygger på ömsesidig frivillighet.

Vad gäller för individer i förvaltarskap? 

Vi hindrar inte någon från att skaffa Freja. Däremot har vi en funktion där du som är förvaltare kan anmäla att din huvudman ska spärras i vårt system. När vi fått in en sådan spärranmälan kan användaren inte göra några transaktioner med sitt Freja. Du kan göra en sådan spärranmälan oaktat om din huvudman har skaffat Freja eller ej. Vi uppmanar därför dig som är förvaltare att göra en sådan anmälan så tidigt som möjligt.

Spärranmälan sker genom att skicka ett mail till blocking@frejaeid.com tillsammans med ett bevis om förvaltarskapet för huvudmannen.

Freja eID
bottom of page