top of page
Rapsfält 2.jpg

God Man eller Förvaltare

Ett Godmanskap innehåller följande tre delar:

 • Bevaka rätt

        Uppgiften att "bevaka rätt" består av två delar:       

        1. Att bevaka rätt gentemot samhället och olika myndigheter på områden där huvudmannens intressen                behöver bevakas.

           - Göra ansökningar enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Det kan handla               om kontaktperson, ledsagarservice m.m.

          - Ansöka om bostadsbidrag-/tillägg och anmäla årliga hyreshöjningar för att få rätt bostadsbidrag-/

            tillägg.

          - Ansöka om skuldsanering.

          - Överklaga myndighetsbeslut som framstår som felaktiga.

      2. Att vid en särskild rättshandling ta tillvara huvudmannens intressen.

          - Bevaka rätt i dödsbo.

          - Ingå avtal å huvudmannens vägnar.

          - Företräda huvudmannen vid uppsägning, försäljning och avyttring av bostad.

          - Bevaka rätt genom förhandlingar om avbetalningsplaner och liknande med fordringsägare.

          - Bevaka rätt i ärende hos tingsrätten eller hyresnämnden.

       

       Om det ibland krävs expertkunskaper t.ex. vid fastighetsförsäljning eller större kapitalplaceringar bör               ställföreträdaren anlita någon som har sådana kunskaper.

 • Förvalta egendom

       Uppgiften innebär förvaltning av all egendom som tillhör huvudmannen.

       - Att sköta huvudmannens ekonomi.

       - Ta hand om pension och bidrag.

       - Betala räkningar.

       - Lämna fickpengar.

       - Förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter m.m.

       - Se till att huvudmannens egendom är tillfredställande försäkrad.

       Huvudregeln är att huvudmannens konton ska spärras för ställföreträdaren, med undantag från det                 kontot som ställföreträdaren ska ha tillgång till för huvudmannens löpande inkomster och utgifter. Där             ska exempelvis lön eller pension sättas in och räkningar betalas ifrån. 

       Huvudmannen har alltid rätt att ta ut pengar från spärrade konton när det gäller godmanskap. Vid                    förvaltarskap gäller spärren mot både förvaltaren och huvudmannen.

 • Sörja för person

       Sörja för person innebär att man bevakar sin huvudmans personliga intressen.

       - Vara en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen utanför huvudmannens boende- och             vårdmiljö.

       - Besöka huvudmannen och se till att hen har en bra boendemiljö och så hög livskvalitet som möjligt.

       - Ha kontakt med exempelvis vårdpersonal och hemtjänst för att se till att huvudmannen har det bra och             får god vård och omsorg.

       - Ta initiativ till att huvudmannen till exempel får en kontaktperson.

       - Uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet, daglig sysselsättning,               m.m. och ta de initiativ som är lämpliga.

       - Hjälpa huvudmannen att ta beslut om boende, utbildning och rekreation.

Det är inte gode mannens uppgift att åka och handla eller följa med på läkarbesök utan uppgiften är att som en "spindel i nätet" se till att det görs och söka de insatser som finns för det.

Förvaltare

Ibland behövs en Förvaltare istället för God Man. Då krävs det starka skäl och en tydlig utredning innan tingsrätten beslutar om någon ska få en förvaltare. Om det till exempel på grund av sjukdom finns stor risk att någon slösar bort sina pengar, drar på sig mycket skulder eller om det finns personer i omgivningen som försöker utnyttja den som är i behov av hjälp ekonomiskt kan förvaltarskap vara aktuellt.
Till skillnad från godmanskap kan ett förvaltarskap vara en tvångsåtgärd. Förvaltare får man bara om det är absolut nödvändigt. Den som får en förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga och kan inte längre ingå avtal och eller komma åt sina pengar. Det är förvaltaren som bestämmer om ekonomin.
Praktisk innebär det att huvudmannen inte kan använda tjänsten BankId, ingå nya avtal och tillgång till sina egna bankkonton.

Vissa saker får du som God Man eller Förvaltare inte göra utan att få samtycke från överförmyndarnämnden först. Enligt lag är du som ställföreträdare skyldig att inhämta överförmyndarnämndens samtycke till bl.a. föjande åtgärder:

 • Uttag av spärrade medel.

 • Köp av aktier.

 • Köp, försäljning, inteckning och pantsättning av fast egendom eller tomträtt.

 • Köp, försäljning och pantsättning av bostadsrätt.

 • Utlåning av huvudmannens tillgångar.

 • Arvsskifte och bodelning - godkännande måste ske innan skiftet verkställs.

 • Avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo.

 • Upptagande av lån för huvudmannen - även när huvudmannens egendom ska ställas som säkerhet för lån.

 • Låta huvudmannen driva rörelse som medför bokföringsskyldighet.

I bifogad tabell så finner Du de största skillnader mellan God Man och Förvaltare

GodMan-kontra-Forvaltare

En Ställföreträdare är beställare – inte utförare.

bottom of page