top of page
Rapsfält 2.jpg

§ 1.    Föreningens namn och hemort

Gode Män & Förvaltare Skåne (GMF Skåne), som är en del av Riksförbundet för Gode Män & Förvaltare (RGMF), har sitt säte i Skåne.

Organisationsnummer: 802519–4294

Stiftare är Nordvästra Skånes Frivilliga Samhällsarbetare (NSFS).

§ 2.   Föreningens ändamål och syfte är:

 • att vara en religiöst och politiskt oberoende intresseförening för Gode Män, Förvaltare och Särskilt förordnade vårdnadshavare som är förordnade av Tingsrätten och/eller någon av Överförmyndarnämnderna inom Skåne.

 • att genom försäkringsbolag knutna till Riksförbundet Gode Män & Förvaltare, RGMF, tillhandahålla ansvars- och olycksfallsförsäkring för medlemmar att gälla i deras uppdragsutövning.

 • att underlätta för medlemmar att på bästa sätt fullgöra sina uppdrag.

 • att verka som kontaktorgan i gemensamma frågor, företräda och ta tillvara medlemmarnas intresse och rättigheter gentemot myndigheter, organisationer, banker m fl.

 • att med hjälp av utbildning och informationsträffar höja kompetens och kunskap hos medlemmarna.

 • att driva frågor och att tydliggöra medlemmarnas uppgifter, ansvar och befogenheter så att medlemmar på ett bättre och enklare sätt ska kunna fullgöra sina uppdrag.

 • att bevaka medlemmars generella arvoden.

 • att ge medlemmarna en gemensam plattform för att mötas och samtala med varandra.

 • att samarbeta med andra föreningar i Sverige vad gäller gemensamma intressen.

§ 3.   Verksamhetsår

Verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller och är detsamma som kalenderår.

§ 4.    Medlemmar

Person, som oavsett bostadsort, bakgrund och ålder, av Tingsrätten och/eller Överförmyndarnämnd inom Skåne förordnats som ställföreträdare, kan efter ansökan och erläggande av medlemsavgift antas som medlem i föreningen.

Medlemskapet är även öppet för stödmedlemmar som delar föreningens intresse och mål men som inte är förordnad enligt tidigare beskrivning.

Föreningen ska som medlem ingå i Riksförbundet för Gode Män och Förvaltare (RGMF).

§ 5.    Medlems rättighet och skyldighet

Medlem har rätt att deltaga i föreningens sammankomster där denna har rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt, samt få tillgång till information om föreningens angelägenheter.

Medlemmar ska följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningens organ och innan januari månads utgång betala medlemsavgift för det kommande året.

Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen.

Upphävning av styrelsens beslut eller beslut om uteslutning sker på närmaste kommande årsstämma.

§ 6.    Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek fastställs årligen av årsstämman. I medlemsavgiften ingår olycks- och ansvarsförsäkring.

Medlem som inträder under perioden januari – september är registrerad som medlem under verksamhetsåret.

Medlemsavgift som inbetalas under perioden oktober – december gäller som medlemsavgift även för nästkommande år.

§ 7.    Styrelsen och dess verksamhet

 • Styrelsen ska tillvarata medlemmarnas intressen och verka för föreningens framåtskridande.

 • Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och tillgångar.

 • Styrelsen planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen.

 • Styrelsen förbereder årsstämma, för medlemsmatrikel och bokföring, ansöker om bidrag, verkar för värvande av nya medlemmar samt verkställer de beslut som fattas på årsstämma.

 • Styrelsen består av lägst ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare samt de ledamöter som årsstämman beslutar om, dock högst sju ordinarie ledamöter sammanlagt.

 • Styrelseledamöterna väljs enligt följande:

  • Ordförande                                                                     för 1 år

  • Ledamöter                                                   tre stycken för 1 år

  • Ledamöter                                                   tre stycken för 2 år

 • Vice ordförande, sekreterare och kassör utses av styrelsen.

 • Styrelsen är beslutsmässig då hälften av ledamöterna är närvarande.

 • Vid omröstning med lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 8.   Revisorer och revision

Två revisorer väljs på årsstämman.

De skall granska föreningens räkenskaper och förvaltning.

Valbar revisor är person som inte sitter i styrelsen och som har kunskap för granskningen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

För att kunna fullgöra sitt uppdrag ska revisorerna fortlöpande ha tillgång till föreningens räkenskaper, årsstämmas protokoll, styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara reviderade före februaris månads utgång.

Revisorerna skall till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsstämman.

§ 9.   Valberedning

Valberedningen som väljs på årsmöte och skall bestå av tre medlemmar varav en skall vara sammankallande. Valberedningens ledamöter väljs på ett år. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningens skall senast fyra veckor före årsstämman tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid stämmans slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod.

Valberedningens förslag ska sändas ut tillsammans med övriga handlingar till årsstämma senast två veckor innan årsstämman, handlingar läggs ut på hemsidan.

Valberedningen ska till årsstämman inkomma med nomineringar till styrelsen, så även förslag på revisorer samt lämna förslag på arvoden till styrelsen.

Rätt att nominera ledamot till föreningens valberedning har medlem i föreningen.

§ 10. Motioner

Motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

§ 11.  Årsstämma

Ordinarie årsstämma hålls senast före mars månads utgång varje år.

Styrelsen beslutar om tid och plats.

Kallelsen till årsstämma sker skriftligen till medlemmarna per e-post och på hemsidan senast tre veckor före årsstämman och stämmans handlingar skickas ut och läggs ut på hemsidan två veckor innan stämman.

Föredragningslistan, valberedningens förslag och andra handlingar som skall behandlas på årsmötet ska hållas tillgängliga på hemsidan för medlemmarna senast en vecka före mötet.

§ 12.  Ärenden att behandla på ordinarie årsstämma

1.    Mötets öppnande

2.    Fråga om årsstämman är behörigt utlyst i god tid.

3.    Val av ordförande för årsstämman

4.    Val av sekreterare för årsstämman

5.    Godkännande av dagordning

6.    Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande och sekreterare justera protokollet

7.    Fastställande av röstlängd, grundad på ankomstregistreringen

8.    Styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutade verksamhetsåret

9.    Resultat- och balansrapport för det avslutade verksamhetsåret

10.  Revisorernas berättelse för det avslutade verksamhetsåret

11.  Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

12.  Fråga om ersättning till styrelse och revisorer

13.   Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

14.   Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår

15.   Val av ordförande för kommande verksamhetsår

16.   Val av övriga styrelseledamöter för kommande verksamhetsår

17.   Val av revisorer och ersättare för kommande verksamhetsår

18.   Val av valberedning för kommande verksamhetsår

19.   Inkomna motioner (skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan stämman)

20.   Mötets avslutande

§ 13.  Extra årsstämma

Om styrelsen, revisorerna eller hälften av föreningens medlemmar kräver det, är styrelsen skyldig att kalla till extra årsstämma.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsstämma skall den inom trettio dagar utlysa och kalla medlemmarna till sådant extra årsstämma.

På en extra årsstämma kan bara de ämnen som nämnts i kallelsen behandlas.

§ 14.  Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. Skulle båda dessa ha förhinder tecknas firman av styrelsen i förening.

§ 15.  Rösträtt

Endast fullt betalande medlem, närvarande eller genom fullmakt till någon som är medlem äger rösträtt på årsstämman.

På styrelsemöten äger endast de närvarande rösträtt.

§ 16.  Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsstämma, extra årsstämma eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt (majoritet) utom frågor som anges i § 17.

Varje röstberättigad medlem har en röst.

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid personval då lotten avgör. Personval, med flera föreslagna kandidater per post, skall ske genom sluten omröstning.

Ledamot i styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet och val av revisorer.

§ 17.  Stadgeändring

En stadgeändring kan endast initieras om frågan tagits upp efter förslag från styrelsen eller via en motion till ordinarie årsstämma.

Vid ändring av stadgar erfordras beslut vid två på varandra följande årsstämmor varav ett skall vara ordinarie.

För att vara giltiga måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet närvarande röster.

Då stadgeändring ska ske, måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till årsstämman. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändringen av föreningens stadgar om § 2, mål och syfte, § 17, stadgeändringar och § 18, upplösning, kräver två likalydande beslut på två varandra följande årsstämmor.

Tidpunkten för ikraftträdande av stadgeändring beslutas av årsstämman.

§ 18.  Tolkningstvist

Styrelsen har tolkningsföreträde vid en eventuell tolkningstvist om stadgarna.

§ 19.  Upplösning

Frågan om upplösning av föreningen får framläggas endast på ett ordinarie årsstämma. Att upplösning skall behandlas måste framgå av kallelsen.

Föreningen kan inte upplösas så länge som minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.

§ 20.  Föreningens tillgångar

Vid upplösning skall föreningens skulder betalas. Därefter skall föreningens tillgångar tillskiftas stiftarföreningen, Nordvästra Skånes Frivilliga Samhällsarbetare eller Riksförbundet Gode Män och Förvaltare (RGMF).

§ 21.  Ikraftträdande

Stadgarna gäller från och med 2024-01-01 och tills vidare. De tidigare stadgarna upphävs samtidigt. Framtida ändringar noteras under denna § med ändrad §, datum och årtal.

Justice
bottom of page