top of page

Arvodesriktlinjer för Gode Män & Förvaltare

 1. Allmänt

Ställföreträdaren har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för utgifter. Beslut om arvode och ersättningar fattas av överförmyndaren.

Överförmyndaren strävar efter en rättvis och likformig bedömning och har därför riktlinjer för arvode och ersättning till stöd för beslutet. Överförmyndarens riktlinjer utgår från Sveriges Kommuners och Regioners cirkulär 18:7 ”Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare”.

Ett uppdrag som god man eller förvaltare är till stor del ett ideellt uppdrag. Man kan därför inte förvänta sig att få ett arvode som kan jämställas med lön och omfatta allt som man har utfört för sin huvudman.

1.1 Ett ideellt uppdrag

1.2 Huvudmannens behov styr

Arvodet styrs inte enbart av den tid som lagts ned i uppdraget utan snarare av vilka behov huvudmannen har. Som exempel ska en ställföreträdare inte beviljas arvode för fyra besök under en och samma månad om det inte varit nödvändigt för huvud-mannen med mer än ett. Ställföreträdaren får besöka huvudmannen oftare än vad som är nödvändigt men dessa besök ger ingen rätt till arvode eller körersättning. I uppdrag med omfattande nedlagd tid ska ställföreträdaren därför i sin redogörelse motivera behovet av den nedlagda tiden om hen ska kunna beviljas ett högre arvode.

I varje enskilt fall görs en bedömning av hur stora arbetsinsatser som krävts i det specifika ärendet. Ersättningen för samma huvudman kan variera över tid beroende på förändringar i huvudmannens situation. Arvodets storlek beslutas efter granskad redovisning, t.ex. årsräkning, sluträkning eller redogörelse. Arvode och ersättning för utgifter kan endast beviljas för sådant som ingår i uppdraget som ställföreträdaren förordnats för.

1.3 Prisbasbelopp

Flera arvoden regleras med procentsats. Denna procentsats avser andel av prisbasbeloppet (pbb) för det år som uppdraget har utförts. Prisbasbeloppet justeras årligen. Om en ställföreträdare har varit förordnad en del av året ges arvode och ersättning för den delen av året som hen har varit förordnad.

1.4 Vem betalar arvodet?

Huvudregeln är att arvode och kostnadsersättning ska betalas med huvudmannens medel om det inte finns särskilda skäl till något annat. Förutsättningen är att huvudmannens inkomst under det år uppdraget utförts överstiger 2,65 prisbas-belopp eller att tillgångarna under samma år överstiger 2 prisbasbelopp. Med inkomst menas skattepliktig inkomst före skatt.

Exempel på särskilda skäl kan vara att huvudmannen har stora vårdkostnader som förbrukar inkomsterna eller att tillgångarna består av en fastighet som utgör bostad åt huvudmannen. Överförmyndarnämnden kan då besluta att kommunen ska stå för arvodet. Överförmyndaren kan också i undantagsfall besluta att frångå huvudregeln till huvudmannens nackdel.

I de fall där en huvudman avlidit och det är oklart om resterande tillgångar räcker till begravning, bouppteckning och andra kostnader, ska kommunen stå för arvodeskostnaden oavsett om huvudmannens inkomst under perioden överstigit gränsen i föräldrabalken.

Om uppdraget avser att bevaka huvudmannens rätt i ett oskiftat dödsbo är det dödsboet som ska betala arvodet. Även här kan undantag göras om det finns särskilda skäl.

1.5 Nedsättning av arvode

Överförmyndaren kan besluta om nedsättning av arvode om det finns skäl till det. Ett lägre arvode kan motiveras av att:

 • Uppdraget har inte fullgjorts tillfredsställande.

 • Det finns brister i hur ställföreträdaren har bevakat sin huvudmans rätt

 • Det finns brister i hur ställföreträdaren har bevakat de personliga angelägenheterna

 • Omfattningen har varit mindre än det som ryms inom ramen för ett normalt uppdrag; att huvudmannen i stor utsträckning själv tagit hand om sina angelägenheter eller att besöken i huvudmannens hem har varit för få i förhållande till uppdragets karaktär.

 • Uppdraget har inte utförts avseende hela eller delar av uppdraget till följd av bristande samtycke från huvudmannen, exempelvis under en övergångsperiod inför upphörande.

 • Det finns brister i redovisningen, ohörsamhet mot överförmyndarens generella råd eller gällande lagstiftning, till exempel att inte lämna redovisningen eller redogörelsen inom föreskriven tid.

​1.6 Kostnadsersättning

Ersättning lämnas för utgifter som varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Ersättning kan lämnas för faktiska utlägg efter uppvisande av underlag som visar kostnaderna eller med schablonbelopp motsvarande 2 % av prisbasbeloppet.

Kilometerersättning för resa med egen bil medges enligt Ängelholms kommuns riktlinjer* för bilersättning efter uppvisande av körjournal eller för resa i kollektivtrafik enligt underlag. Endast resor som krävts för att fullgöra uppdraget som god man kan ersättas.

2. Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap 4 § och förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 §

En god man enligt 11 kap 4 § och förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken kan ha i sitt uppdrag att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Uppdraget kan också ha en mer tillfällig karaktär för en speciell situation.

Uppdraget innebär att vara en representant och samordnare av hjälpinsatser för huvudmannen, inte en praktisk utförare av tjänster som att handla eller följa med till läkare. I samtliga ställföreträdares uppdrag ingår att ha kontakter med överförmyndaren och att upprätta redovisningshandlingar (exempelvis förteckning, årsräkning och sluträkning) utan särskild ersättning.

Även om ställföreträdaren inte har ”sörja för person” i uppdraget är hen skyldig att ha god kännedom om huvudmannens personliga förhållanden för att kunna se till att huvudmannens medel används till dennes nytta. Därför bör det i uppdraget att förvalta egendom och/eller bevaka rätt även ingå att ha personlig kontakt med huvudmannen.

2.1 Bevaka rätt

Att bevaka rätt ingår normalt i ställföreträdarens uppdrag att förvalta sin huvudmans egendom och sörja för hens person. Det kan dock uppstå speciella händelser utöver de normalt förekommande, till exempel att huvudmannen blir delägare i ett dödsbo eller att huvudmannens fastighet ska säljas. Vid sådana här enstaka händelser kan det vara lämpligare att arvodera för den faktiska tid som ställföreträdaren lägger ner än med stöd av procent av prisbasbeloppet.

Innan en sådan process inleds ska ställföreträdaren informera överförmyndar-nämnden och lämna en uppskattning av rimlig tidsåtgång i ärendet.

Kategori

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Bevaka rätt

Till exempel lägenhetsavveckling, försäljning av fastighet eller bostadsrätt med hjälp av mäklare, boutredning och arvskifte, skuldsanering, kontakter med fordringsägare.

Till exempel mer kvalificerat arbete vid boutredning och arvskifte. Detta förutsätter att ställföreträdaren själv utför arbetet. Om juridiskt ombud anlitas ges arvode enligt kategori 1.

Renodlat kvalificerat juridiskt arbete som till exempel medverkan vid domstolsförhandlingar eller förlikningsavtal. Det förutsätter att ställföreträdaren själv utför arbetet. Om juridiskt ombud anlitas ges arvode enligt kategori 1.

Timpris

200 kr /tim.

250-350 kr/tim.

400-500 kr/tim.

2.2 Förvalta egendom

Ställföreträdaren ska förvalta huvudmannens tillgångar på bästa sätt. Tillgångarna ska i skälig omfattning användas för huvudmannens uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De tillgångar som därutöver finns ska placeras tryggt och ge en skälig avkastning.

Kategorierna som anges nedan innehåller exempel. Överförmyndaren är alltid skyldig att göra en bedömning över vad som är ett skäligt arvode i varje enskilt fall och det kan finnas andra uppgifter som avgör att man hamnar i en viss kategori av arvode.

Kategori

 

Kategori 1

 

 

 

 

Kategori 2

 

 

 

 

 

 

Kategori 3

Förvalta egendom

 

Ställföreträdaren betalar räkningar löpande och för över/lämnar över privata medel till antingen huvudmannen själv eller annan för dennes räkning (exempelvis personliga assistenter, hemvårdspersonal eller kontaktperson på boende) mot kvittens. Om medel lämnas över till någon annan än huvudmannen kontrolleras kassabok regelbundet. Ställföreträdaren ansöker om bidrag och insatser.

Ställföreträdaren förvaltar huvudmannens samtliga tillgångar. Det kan krävas en mer aktiv förvaltning av ställföreträdaren som till exempel omplaceringar och andra löpande åtgärder under året. Förutom vad som angetts under kategori 1 betalar t.ex. ställföreträdaren ut fickpengar ett par gånger i månaden och har oftare kontakt med myndigheter (t.ex. om skuldsanering) och banker eller andra finansrörelser. Även i de fall huvudmannen har en egen fastighet som kräver att ställföreträdaren säkerställer löpande underhåll och skötsel kan ställföreträdaren beviljas arvode enligt denna kategori.

Förutom de uppgifter som tagits upp under kategori 1 och 2 ansvarar ställföreträdaren för till exempel skötsel av uthyrd fastighet som ägs av huvudmannen och därtill hörande förvaltningsuppgifter (inkassering av hyra, betalning av utgifter, förhandlingar med mera). Även övervakande av annan affärsrörelse.

Grundarvode per år % av prisbasbelopp

5-10 %

10-30 %

30- %

2.3 Sörja för person

Med sörja för person menas att ställföreträdaren ska se till att huvudmannen får den hjälp och det bistånd hen behöver och har rätt till. Viktigt att notera är att det inte är ställföreträdaren som ska utföra uppgifter som till exempel åligger socialtjänsten. Om ställföreträdaren ändå åtar sig sådana uppgifter kan hen inte räkna med att få ersättning för detta.

Kategorierna som anges nedan innehåller exempel. Överförmyndaren är alltid skyldig att göra bedömning av vad som är ett skäligt arvode i varje enskilt fall och det kan finnas andra uppgifter som gör att man hamnar i en viss kategori av arvode.

Kategori

 

Kategori 1

Kategori 2

 

Kategori 3

Sörja för person

Ett till två besök per månad, kontakt per telefon med huvudmannen och/eller andra runt huvudmannen, för att hålla sig uppdaterad om den personliga situationen.

Kontakt med huvudmannen flera gånger per månad genom personliga besök och flera telefonsamtal med huvudmannen, anhöriga, boendet, kontaktpersoner, personliga assistenter, andra stödpersoner och myndigheter. Dessa kontakter ska vara nödvändiga för utförandet av uppdraget. Om huvudmannen ofta hör av sig till ställföreträdaren av rent sociala skäl kan det vara nödvändigt för ställföreträdaren att begränsa kontakten.

Stora insatser och stort personligt engagemang av ställföreträdaren för att kvalitativt samordna och säkra upp de resurser som krävs för att huvudmannens behov av omsorg ska kunna tillgodoses. Detta sker exempelvis genom flera besök i veckan hos huvudmannen eller andra kontakter, många och omfattande kontakter med boendet, anhöriga och myndigheter.

Grundarvode per år % av prisbasbelopp

5-10 %

10-30 %

30- %

2.4 Arvode för inledande utredning i uppdrag

Startarvode som kompensation för det utredningsarbete som förekommer vid uppstart eller övertagande av ett godmanskap enligt 11 kap 4 § eller ett förvaltarskap enligt 11 kap 7 §. Exempel på sådana utredningar kan vara ekonomisk kartläggning av skulder och tillgångar, kartläggning av personkrets runt huvudmannen och kontroll av tidigare gode mäns redovisningshandlingar.

Som uppstartsarvode utgår i normalfallet 1 000 kr till ställföreträdaren. Vid uppstart eller övertagande av särskilt komplicerade ärenden kan arvodet bli högre. På samma sätt kan övertagande av välskötta uppdrag leda till lägre uppstartsarvode.

3. God man enligt 11 kap 1 – 3 § föräldrabalken

Uppdraget är tillfälligt och avser en speciell situation, till exempel bevaka rätt i dödsbo. Ställföreträdaren ska redovisa nedlagd tid och få arvode och ersättning för den tid som bedöms skälig och med de nivåer som beskrivs ovan under ”Bevaka rätt” för god man enligt 11 kap 4 §.

4. God man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn är tillfälligt och innebär att i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter tills uppehållstillstånd beviljats för ett barn som söker asyl, barnet varaktigt lämnat Sverige eller att föräldrarna anlänt till Sverige. Uppdraget kvarstår även efter avvisningsbeslut om beslutet ännu inte verkställts.

Gode män för ensamkommande barn erhåller efter kvartalsredovisning ett timarvode om 200 kr. Gode män för ensamkommande barn beviljas också restidsersättning på motsvarande 35 kr per påbörjad timme för resor inom uppdraget.

Kilometerersättning för resa med egen bil medges enligt Ängelholms kommuns riktlinjer* för bilersättning alternativt för resa i kollektivtrafik enligt underlag. Kilometerersättning och restidsersättning beviljas efter uppvisande av körjournal.

4.1 Arvode

5. Förordnad förmyndare, medförmyndare och särskilt förordnade förmyndare

Den som förordnas till vårdnadshavare blir med automatik även förmyndare för den omyndige om inget annat anges. Det betyder att bestämmelserna om förordnad förmyndare i bland annat 12 kap föräldrabalken gäller. Förmynderskap innebär att förvalta barnets egendom och företräda barnet i andra angelägenheter än de som rör deras person.

5.1 Arvode och ersättning

För ekonomisk förvaltning och bevaka rätt utgår i normalfallet ett arvode på motsvarande 5 % av prisbasbeloppet. Arvodet kan höjas eller sättas ned vid särskilda skäl.Kilometerersättning för resa med egen bil medges enligt Ängelholms kommuns riktlinjer* för bilersättning alternativt för resa i kollektivtrafik enligt underlag. Kilometerersättning och restidsersättning beviljas efter uppvisande av körjournal.

6. Tillfällig vårdnadshavare

En tillfällig vårdnadshavare ska ha rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och därutöver rätt till ersättning för utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Uppdraget ersätts enligt samma regler som god man för ensamkommande barn.

En tillfällig vårdnadshavare ska ha rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och därutöver rätt till ersättning för utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Uppdraget ersätts enligt samma regler som god man för ensamkommande barn.

7. Legala förmynderskap

Föräldrar som är förmyndare har rätt till arvode och ersättning för utgifter med anledning av den omyndiges egendom endast om det finns särskilda skäl. Kommunen blir aldrig betalningsansvarig i dessa fall.

Arvodesriktlinjer för Gode Män & Förvaltare

 1. Allmänt

Ställföreträdaren har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för utgifter. Beslut om arvode och ersättningar fattas av överförmyndaren.

Överförmyndaren strävar efter en rättvis och likformig bedömning och har därför riktlinjer för arvode och ersättning till stöd för beslutet. Överförmyndarens riktlinjer utgår från Sveriges Kommuners och Regioners cirkulär 18:7 ”Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare”.

Ett uppdrag som god man eller förvaltare är till stor del ett ideellt uppdrag. Man kan därför inte förvänta sig att få ett arvode som kan jämställas med lön och omfatta allt som man har utfört för sin huvudman.

1.1 Ett ideellt uppdrag

1.2 Huvudmannens behov styr

Arvodet styrs inte enbart av den tid som lagts ned i uppdraget utan snarare av vilka behov huvudmannen har. Som exempel ska en ställföreträdare inte beviljas arvode för fyra besök under en och samma månad om det inte varit nödvändigt för huvud-mannen med mer än ett. Ställföreträdaren får besöka huvudmannen oftare än vad som är nödvändigt men dessa besök ger ingen rätt till arvode eller körersättning. I uppdrag med omfattande nedlagd tid ska ställföreträdaren därför i sin redogörelse motivera behovet av den nedlagda tiden om hen ska kunna beviljas ett högre arvode.

I varje enskilt fall görs en bedömning av hur stora arbetsinsatser som krävts i det specifika ärendet. Ersättningen för samma huvudman kan variera över tid beroende på förändringar i huvudmannens situation. Arvodets storlek beslutas efter granskad redovisning, t.ex. årsräkning, sluträkning eller redogörelse. Arvode och ersättning för utgifter kan endast beviljas för sådant som ingår i uppdraget som ställföreträdaren förordnats för.

1.3 Prisbasbelopp

Flera arvoden regleras med procentsats. Denna procentsats avser andel av prisbasbeloppet (pbb) för det år som uppdraget har utförts. Prisbasbeloppet justeras årligen. Om en ställföreträdare har varit förordnad en del av året ges arvode och ersättning för den delen av året som hen har varit förordnad.

1.4 Vem betalar arvodet?

Huvudregeln är att arvode och kostnadsersättning ska betalas med huvudmannens medel om det inte finns särskilda skäl till något annat. Förutsättningen är att huvudmannens inkomst under det år uppdraget utförts överstiger 2,65 prisbas-belopp eller att tillgångarna under samma år överstiger 2 prisbasbelopp. Med inkomst menas skattepliktig inkomst före skatt.

Exempel på särskilda skäl kan vara att huvudmannen har stora vårdkostnader som förbrukar inkomsterna eller att tillgångarna består av en fastighet som utgör bostad åt huvudmannen. Överförmyndarnämnden kan då besluta att kommunen ska stå för arvodet. Överförmyndaren kan också i undantagsfall besluta att frångå huvudregeln till huvudmannens nackdel.

I de fall där en huvudman avlidit och det är oklart om resterande tillgångar räcker till begravning, bouppteckning och andra kostnader, ska kommunen stå för arvodeskostnaden oavsett om huvudmannens inkomst under perioden överstigit gränsen i föräldrabalken.

Om uppdraget avser att bevaka huvudmannens rätt i ett oskiftat dödsbo är det dödsboet som ska betala arvodet. Även här kan undantag göras om det finns särskilda skäl.

1.5 Nedsättning av arvode

Överförmyndaren kan besluta om nedsättning av arvode om det finns skäl till det. Ett lägre arvode kan motiveras av att:

 • Uppdraget har inte fullgjorts tillfredsställande.

 • Det finns brister i hur ställföreträdaren har bevakat sin huvudmans rätt

 • Det finns brister i hur ställföreträdaren har bevakat de personliga angelägenheterna

 • Omfattningen har varit mindre än det som ryms inom ramen för ett normalt uppdrag; att huvudmannen i stor utsträckning själv tagit hand om sina angelägenheter eller att besöken i huvudmannens hem har varit för få i förhållande till uppdragets karaktär.

 • Uppdraget har inte utförts avseende hela eller delar av uppdraget till följd av bristande samtycke från huvudmannen, exempelvis under en övergångsperiod inför upphörande.

 • Det finns brister i redovisningen, ohörsamhet mot överförmyndarens generella råd eller gällande lagstiftning, till exempel att inte lämna redovisningen eller redogörelsen inom föreskriven tid.

​1.6 Kostnadsersättning

Ersättning lämnas för utgifter som varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Ersättning kan lämnas för faktiska utlägg efter uppvisande av underlag som visar kostnaderna eller med schablonbelopp motsvarande 2 % av prisbasbeloppet.

Kilometerersättning för resa med egen bil medges enligt Ängelholms kommuns riktlinjer* för bilersättning efter uppvisande av körjournal eller för resa i kollektivtrafik enligt underlag. Endast resor som krävts för att fullgöra uppdraget som god man kan ersättas.

2. Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap 4 § och förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 §

En god man enligt 11 kap 4 § och förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken kan ha i sitt uppdrag att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Uppdraget kan också ha en mer tillfällig karaktär för en speciell situation.

Uppdraget innebär att vara en representant och samordnare av hjälpinsatser för huvudmannen, inte en praktisk utförare av tjänster som att handla eller följa med till läkare. I samtliga ställföreträdares uppdrag ingår att ha kontakter med överförmyndaren och att upprätta redovisningshandlingar (exempelvis förteckning, årsräkning och sluträkning) utan särskild ersättning.

Även om ställföreträdaren inte har ”sörja för person” i uppdraget är hen skyldig att ha god kännedom om huvudmannens personliga förhållanden för att kunna se till att huvudmannens medel används till dennes nytta. Därför bör det i uppdraget att förvalta egendom och/eller bevaka rätt även ingå att ha personlig kontakt med huvudmannen.

2.1 Bevaka rätt

Att bevaka rätt ingår normalt i ställföreträdarens uppdrag att förvalta sin huvudmans egendom och sörja för hens person. Det kan dock uppstå speciella händelser utöver de normalt förekommande, till exempel att huvudmannen blir delägare i ett dödsbo eller att huvudmannens fastighet ska säljas. Vid sådana här enstaka händelser kan det vara lämpligare att arvodera för den faktiska tid som ställföreträdaren lägger ner än med stöd av procent av prisbasbeloppet.

Innan en sådan process inleds ska ställföreträdaren informera överförmyndar-nämnden och lämna en uppskattning av rimlig tidsåtgång i ärendet.

Kategori

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Bevaka rätt

Till exempel lägenhetsavveckling, försäljning av fastighet eller bostadsrätt med hjälp av mäklare, boutredning och arvskifte, skuldsanering, kontakter med fordringsägare.

Till exempel mer kvalificerat arbete vid boutredning och arvskifte. Detta förutsätter att ställföreträdaren själv utför arbetet. Om juridiskt ombud anlitas ges arvode enligt kategori 1.

Renodlat kvalificerat juridiskt arbete som till exempel medverkan vid domstolsförhandlingar eller förlikningsavtal. Det förutsätter att ställföreträdaren själv utför arbetet. Om juridiskt ombud anlitas ges arvode enligt kategori 1.

Timpris

200 kr /tim.

250-350 kr/tim.

400-500 kr/tim.

2.2 Förvalta egendom

Ställföreträdaren ska förvalta huvudmannens tillgångar på bästa sätt. Tillgångarna ska i skälig omfattning användas för huvudmannens uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De tillgångar som därutöver finns ska placeras tryggt och ge en skälig avkastning.

Kategorierna som anges nedan innehåller exempel. Överförmyndaren är alltid skyldig att göra en bedömning över vad som är ett skäligt arvode i varje enskilt fall och det kan finnas andra uppgifter som avgör att man hamnar i en viss kategori av arvode.

Kategori

 

Kategori 1

 

 

 

 

Kategori 2

 

 

 

 

 

 

Kategori 3

Förvalta egendom

 

Ställföreträdaren betalar räkningar löpande och för över/lämnar över privata medel till antingen huvudmannen själv eller annan för dennes räkning (exempelvis personliga assistenter, hemvårdspersonal eller kontaktperson på boende) mot kvittens. Om medel lämnas över till någon annan än huvudmannen kontrolleras kassabok regelbundet. Ställföreträdaren ansöker om bidrag och insatser.

Ställföreträdaren förvaltar huvudmannens samtliga tillgångar. Det kan krävas en mer aktiv förvaltning av ställföreträdaren som till exempel omplaceringar och andra löpande åtgärder under året. Förutom vad som angetts under kategori 1 betalar t.ex. ställföreträdaren ut fickpengar ett par gånger i månaden och har oftare kontakt med myndigheter (t.ex. om skuldsanering) och banker eller andra finansrörelser. Även i de fall huvudmannen har en egen fastighet som kräver att ställföreträdaren säkerställer löpande underhåll och skötsel kan ställföreträdaren beviljas arvode enligt denna kategori.

Förutom de uppgifter som tagits upp under kategori 1 och 2 ansvarar ställföreträdaren för till exempel skötsel av uthyrd fastighet som ägs av huvudmannen och därtill hörande förvaltningsuppgifter (inkassering av hyra, betalning av utgifter, förhandlingar med mera). Även övervakande av annan affärsrörelse.

Grundarvode per år % av prisbasbelopp

5-10 %

10-30 %

30- %

2.3 Sörja för person

Med sörja för person menas att ställföreträdaren ska se till att huvudmannen får den hjälp och det bistånd hen behöver och har rätt till. Viktigt att notera är att det inte är ställföreträdaren som ska utföra uppgifter som till exempel åligger socialtjänsten. Om ställföreträdaren ändå åtar sig sådana uppgifter kan hen inte räkna med att få ersättning för detta.

Kategorierna som anges nedan innehåller exempel. Överförmyndaren är alltid skyldig att göra bedömning av vad som är ett skäligt arvode i varje enskilt fall och det kan finnas andra uppgifter som gör att man hamnar i en viss kategori av arvode.

Kategori

 

Kategori 1

Kategori 2

 

Kategori 3

Sörja för person

Ett till två besök per månad, kontakt per telefon med huvudmannen och/eller andra runt huvudmannen, för att hålla sig uppdaterad om den personliga situationen.

Kontakt med huvudmannen flera gånger per månad genom personliga besök och flera telefonsamtal med huvudmannen, anhöriga, boendet, kontaktpersoner, personliga assistenter, andra stödpersoner och myndigheter. Dessa kontakter ska vara nödvändiga för utförandet av uppdraget. Om huvudmannen ofta hör av sig till ställföreträdaren av rent sociala skäl kan det vara nödvändigt för ställföreträdaren att begränsa kontakten.

Stora insatser och stort personligt engagemang av ställföreträdaren för att kvalitativt samordna och säkra upp de resurser som krävs för att huvudmannens behov av omsorg ska kunna tillgodoses. Detta sker exempelvis genom flera besök i veckan hos huvudmannen eller andra kontakter, många och omfattande kontakter med boendet, anhöriga och myndigheter.

Grundarvode per år % av prisbasbelopp

5-10 %

10-30 %

30- %

2.4 Arvode för inledande utredning i uppdrag

Startarvode som kompensation för det utredningsarbete som förekommer vid uppstart eller övertagande av ett godmanskap enligt 11 kap 4 § eller ett förvaltarskap enligt 11 kap 7 §. Exempel på sådana utredningar kan vara ekonomisk kartläggning av skulder och tillgångar, kartläggning av personkrets runt huvudmannen och kontroll av tidigare gode mäns redovisningshandlingar.

Som uppstartsarvode utgår i normalfallet 1 000 kr till ställföreträdaren. Vid uppstart eller övertagande av särskilt komplicerade ärenden kan arvodet bli högre. På samma sätt kan övertagande av välskötta uppdrag leda till lägre uppstartsarvode.

3. God man enligt 11 kap 1 – 3 § föräldrabalken

Uppdraget är tillfälligt och avser en speciell situation, till exempel bevaka rätt i dödsbo. Ställföreträdaren ska redovisa nedlagd tid och få arvode och ersättning för den tid som bedöms skälig och med de nivåer som beskrivs ovan under ”Bevaka rätt” för god man enligt 11 kap 4 §.

4. God man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn är tillfälligt och innebär att i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter tills uppehållstillstånd beviljats för ett barn som söker asyl, barnet varaktigt lämnat Sverige eller att föräldrarna anlänt till Sverige. Uppdraget kvarstår även efter avvisningsbeslut om beslutet ännu inte verkställts.

Gode män för ensamkommande barn erhåller efter kvartalsredovisning ett timarvode om 200 kr. Gode män för ensamkommande barn beviljas också restidsersättning på motsvarande 35 kr per påbörjad timme för resor inom uppdraget.

Kilometerersättning för resa med egen bil medges enligt Ängelholms kommuns riktlinjer* för bilersättning alternativt för resa i kollektivtrafik enligt underlag. Kilometerersättning och restidsersättning beviljas efter uppvisande av körjournal.

4.1 Arvode

5. Förordnad förmyndare, medförmyndare och särskilt förordnade förmyndare

Den som förordnas till vårdnadshavare blir med automatik även förmyndare för den omyndige om inget annat anges. Det betyder att bestämmelserna om förordnad förmyndare i bland annat 12 kap föräldrabalken gäller. Förmynderskap innebär att förvalta barnets egendom och företräda barnet i andra angelägenheter än de som rör deras person.

5.1 Arvode och ersättning

För ekonomisk förvaltning och bevaka rätt utgår i normalfallet ett arvode på motsvarande 5 % av prisbasbeloppet. Arvodet kan höjas eller sättas ned vid särskilda skäl.Kilometerersättning för resa med egen bil medges enligt Ängelholms kommuns riktlinjer* för bilersättning alternativt för resa i kollektivtrafik enligt underlag. Kilometerersättning och restidsersättning beviljas efter uppvisande av körjournal.

6. Tillfällig vårdnadshavare

En tillfällig vårdnadshavare ska ha rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och därutöver rätt till ersättning för utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Uppdraget ersätts enligt samma regler som god man för ensamkommande barn.

En tillfällig vårdnadshavare ska ha rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och därutöver rätt till ersättning för utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Uppdraget ersätts enligt samma regler som god man för ensamkommande barn.

7. Legala förmynderskap

Föräldrar som är förmyndare har rätt till arvode och ersättning för utgifter med anledning av den omyndiges egendom endast om det finns särskilda skäl. Kommunen blir aldrig betalningsansvarig i dessa fall.

bottom of page